Thursday, June 9, 2016

Vacature Juridsch Medewerker/ Vacancy Paralegal

Vacature Juridsch Medewerker/ Vacancy ParalegalKPSM Police hiring Vacature Juridisch Medewerker Vacancy Paralegal
Vacature Juridsch Medewerker/ Vacancy Paralegal

Algemene Informatie: Vacature Juridisch medewerker / vacancy paralegal
Het politiekorps op Sint Maarten het KPSM heeft het voornemen om zich de komende jaren op alle terreinen voortdurend te verbeteren: Een lerende organisatie te zijn die zich kenmerkt door betrokkenheid, nieuwsgierigheid en belangstelling, het opzoeken van nieuwe kennis en het delen van ervaringen en kennis met (keten)collegae en burgers. De nieuwe organisatie is aangepast naar deze visie.


KPSM Police hiring Vacature Juridisch Medewerker Vacancy Paralegal
KPSM Police hiring Vacature Juridisch Medewerker Vacancy Paralegal

De focus ligt op samenwerking met alle veiligheidspartners, de burgers, de private sector en de politie(ondersteunende) organisaties binnen en buiten het land Sint Maarten. Deze regionale en interinsulaire samenwerkingsverbanden zijn van groot belang in verband met de informatie- en kennisoverdracht en dan vooral over wat er speelt binnen de regio.
Om te komen tot een kwalitatief volwaardig en professioneel politiekorps moet er, naast capaciteit en middelen, binnen het KPSM ook gebouwd worden aan optimalisering van samenwerken. Kennisoverdracht, professionalisme, integriteit en transparantie zijn hierbij de uitgangspunten. Het saamhorigheidsgevoel moet doorgevoerd worden in de hele organisatie.
Het KPSM heeft een ambitieuze toekomst wens, betreffende haar prioriteiten, ambities en strategische keuzes.
Context
Als juridisch medewerker ben je een belangrijke schakel tussen alle onderdelen van het Korps en als een van de adviseurs van de Korpschef. Op het gebied van de justitie (politie-OM) voel je je als een vis in het water. Echter, je hebt niet alleen affiniteit met politie, je bent een ervaren adviseur op een breed vlak van bijvoorbeeld klachtenbehandeling tot advisering in complexe strategische vraagstukken in diverse wetgevingsgebieden. Ook draag je zorg voor de vormgeving van het juridisch beleid en het ontwikkelen van standaarden.
Werkzaamheden
De rol van de juridisch medewerkers valt in een breed spectrum van taken, van ontwikkeling tot advies tot uitvoering. We verwachten dat de ontwikkelingen op juridisch gebied op de voet worden gevolgd. De juridisch medewerker ontwikkelt het juridische beleid, kaders en instrumenten en indien nodig standaarden voor de benadering van juridische vraagstukken en draagt zorg voor de uitvoering van door de korpschef vastgestelde beleid en standaarden. Ook verwachten wij dat de juridisch medewerker het management adviseert over algemene juridische aangelegenheden en juridische ondersteuning geeft. Bij het voeren van procedures wordt verwacht dat zaken inhoudelijk worden voorbereid. Eventueel fungeren als secretaris bij belangrijke fora.
Het opstellen van contracten, vergunningen, officiële documenten en de bewaking van door derden opgestelde documenten. Kortom een juridisch adviserend talent die zowel solo als in teamverband goed kan samenwerken.
Competenties die behoren bij dit profiel:
• Oplossing- en resultaatgerichtheid
• Conceptueel denkvermogen
• adviesvaardigheid
• Initiatief/ proactief
• Organisatie sensitiviteit
• Goede mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Kennis- en ervaringseisen:
• HBO-werk en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO-opleiding (BA Rechten).
• Gespecialiseerde theoretische kennis en een ruime ervaring op het gebied van werkzaamheden juridisch adviseur en relevante wet- en regelgeving, kennis van theorieën, methoden en technieken op dit gebied.
• Politie-ervaring is een pre.
• Goede kennis van de gesproken en geschreven Nederlandse (en Engelse taal).
Arbeidsvoorwaarden:
Het Korps Politie Sint Maarten biedt u een uitdagende werkkring. Er is werk aan de winkel! Het functieniveau is bepaald op schaal 11.
Bijzonderheden:
Indien je voldoet aan de functie-eisen en je hebt de ambitie om goede juridische adviezen te maken welke voldoen aan de huidige norm, stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie, voorzien van een CV gericht aan de korpschef, hoofdcommissaris C.M. John. Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek en eventueel een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
Contactinformatie:
U kunt uw sollicitatie uiterlijk vrijdag 17 juni 2016 digitaal sturen aan HRM@policesxm.sx ter attentie van de Korpschef, met vermelding van de functienaam als onderwerp. Nadere informatie over de vacature en de selectieprocedure kan worden verkregen bij mevrouw Hok Ahin, personeelsmanagementadviseur.
Vacancy Paralegal
General information
The Police force on Sint Maarten the kpsm has the desire to stand out in the next few years in all areas to continuously improve: a learning organisation to be characterised by involvement, curiosity and interest, look it up of new knowledge and sharing of experiences and knowledge with (chain) colleagues and citizens. The new organisation is adapted to this vision.
The focus is on cooperation with all veiligheidspartners, the citizens, the private sector and the police (supporting) organisations within and outside the country st. Maarten. This island and regional groupings are of great importance in connection with the information and knowledge transfer and especially about what is going on within the region.
In order to achieve a full quality and professional police force, there must, in addition to capacity and resources, within the kpsm also be built to optimisation of working together. Transfer of knowledge, professionalism, integrity and transparency are the guiding principles. The Spirit of that should be implemented in the whole organization.
The Kpsm has an ambitious future wish, on her priorities, ambitions and strategic choices.
Context
As a paralegal, you are an important link between all the components of the corps and as one of the advisors of the chief constable. In the field of justice (Police) do you feel like a fish in the water. However, not only do you have affinity with police, you’re an experienced adviser on a wide field of complaints to advice, for example, in complex strategic issues in several areas of legislation. Also wear your concern for the design of the legal policy and the development of standards.
Work
The role of the legal staff in a wide range of tasks, from development to advice to implementation. We expect that the developments in the legal field on the followed closely. The Paralegal develops the legal policy frameworks and tools, and, if necessary, the approach to standards of legal issues and shall be responsible for the implementation of laid down by the chief of police policies and standards. We also expect the paralegal management advises on general legal issues and legal support. In the pursuit of procedures, it is expected that substantive issues be prepared. Where Appropriate, act as a secretary in major forums.
The drafting of contracts, permits, official documents, and the monitoring of documents drawn up by third parties. In short a legal advisory talent that both solo as a team can work together.
Competences belonging to this profile:
• Solution-and results orientation
• Conceptual thinking
• Adviesvaardigheid
• Initiative / proactive
• Organisation sensitivity
• Good oral and written language.
Knowledge and experience requirements:
• HBO-work and level, based on a relevant HBO-Training (ba rights).
• Specialised theoretical knowledge and extensive experience in the field of work, legal adviser and relevant laws and regulations, knowledge of theories, methods and techniques in this area.
• Police experience is a pre.
• Good knowledge of spoken and written (Dutch and English language).
Working conditions:
The Corps Police Sint Maarten offers a challenging job. There’s work to be done! The University is determined on a scale of 11.
Details:
If you meet the job requirements, and you have the ambition to get good legal advice to do which comply with the current standard, please send your motivated interview, equipped with a CV addressed to the chief of police, Chief C.M. John. A reliability and screening process and possibly an assessment form part of the selection process.
Contact Information:
You Can submit your application no later than Friday, 17 June 2016 digital send to HRM@policesxm.sx for the attention of the chief constable, indicating the job title as a subject. Further information about the vacancy and the selection process may be obtained from mrs hok ahin, personeelsmanagementadviseur.
Vacature Juridisch
http://www.judithroumou.wordpress.com

Sunday, June 5, 2016

Former Chief of Police Peter de Witte's stupidity, and his moron colleagues

Former Chief of Police Peter de Witte's stupidity, and his moron colleagues

Former Chief of Police Peter de Witte’s stupidity is legendary, but this is not about that time he let those brothel girls into his home, and allowed them to see him use the combination to his safe. While he was giving a press conference the next day, assuring the St Maarten public that he was doing a great job at cleaning up the criminal mess in St Maarten, the hookers were at his home robbing him. The Chief of Police only admitted publicly that they got into his safe and stole his gun, but according to his angry mistresss they stole over $30.000 dollars and more. But as Chief of police he would have had to explain where he got the tens of thousands that were stolen from his safe, so he conveniently kept that to himself.
Basically, one of the Chief’s mistresses was really mad at him, well because of all the whores, but that’s not what this blog is about.
This blog is about the latest KPSM Press release, where they are encouraging the St Maarten public to come to a seminar where they will teach them how to protect themselves from Cyber crimes.
First of all, my dear St Maarten people, do NOT let criminals teach you anything, unless you intend to get into the occupation of crime.
Secondly, according to top Detectives such as Gerald Van Dam, Peter de Witte’s former #2 They have no knowledge of the internet, social media or how it works.
He told me this as he was interrogating me about cyber crime, at the same time that they were killing my rescued animals to coerce me into a confession into something I had not done.When I mentioned in the first Peter de Witte blog that he brought along only the dirtiest of the Dutch Police to aid and abet him as he…. ahem… cleaned up crime. Gerald Van Dam was one of them.
It was Chief of Police Peter de Witte AND his #2 Detective Gerard Van Dam who attempted to bribe me with $1000 dollars to stop me from blogging about the activities that they and their department were up to.
If you are wondering, yes I do have the evidence of the attempted bribe. Gerard Van Dam also told me as he interrogated me that if I showed his and Peter de Witte’s SIGNATURES proving the attempted bribe on the documents they asked me to sign, then he would sue me in court, for breaking the conditions of the documents.
I had to laugh in Detective Van Dams face.
Chief Peter de Witte and Detective Gerard Van Dam had me come to the station to discuss compensation for the cameras that Officer Van de Schaap had broken.
When I got there, they took me into an office, and handed me $1000 cash, and documents to sign, stating that it was compensation for the broken equipment.
I lived in the USA for many years, so it was not weird to me that the police department would compensate for damage that they had done, after all, they were liable.
It was AFTER I signed the document, Chief of Police Peter de Witte signed it, and my chief interrogator when they arrested me Gerard Van Dam signed it… THAT is when they tell me that it is NOT legal, and I cannot write or speak about it.
But I was RECORDING THEM, because I don’t trust the police.
Then after they arrested me, and searched for the documents all through my house, dumping cat litter, and everything everywhere, I’m being told that they are going to SUE me, because I disclosed their confidential agreement with me!
Do the Dutch send their DUMBEST to the islands, to get rid of them and to bring up Holland’s per capita IQ?
I DARED Van Dam to sue me over an ILLEGAL contract!.
You CANNOT bind anyone to a contract that is not legal. And as soon as him and the Chief handed me the cash, and told me that I couldn’t talk about it because it was illegal, I just smiled inside….
Within an hour of me posting this blog, https://sxmgovernment.com/2015/06/29/dutch-investigators-need-to-do-a-full-investigation-of-the-kpsm-police-dept-abuses-human-rights-violation-corruption-and-more/
Peter de Witte’s #2 was at my house with over 15 officers to arrest me. They arrested me, trashed the house. They shot my dog in the yard, according to the neighbors, Officer Felix Richards was the killer. They then killed the cats they could catch…
There are many people who believe….PaasHaas… that they have gotten away with something. I guarantee them, they cannot even grasp how karma will remain with them and theirs for the rest of their lives.
This will be continued

Sxm Government
sxm latest updates
http://www.sxmnews1.com

Where is former St Maarten Chief of Police Peter de Witte?

Where is former St Maarten Police Chief Peter de Witte?

Well where is former St Maarten Police Chief Peter de Witte? Do you know that the Dutch had the nerve to ask me where their boy Peter de Witte was? I told them the truth… “Where he always is, under a hooker, in a brothel, at the casino table – or all of the above. First let me welcome the people new to my blog. They are Hollanders and nothing surprises them anymore, but they’re not quite up to date on exactly what’s going on with Holland and the Dutch Islands, so let me try to give them the gist of the situation briefly. Peter de Witte used to be the Chief of Police in Rotterdam, but then he must have been caught up with some shizz, and we all know that he has an out of control hooker and gambling problem so who knows why they kicked him out of Rotterdam. Peter like a pedophile priest, rather than being fired or better yet charged, was sent to Curacao where he became the head of immigration and there he got caught up in more shit. Peter de Witte was then sent to Aruba where it appears that he helped his pal Joran Van Der Sloot’s judge father to assist in the cover up of the murder of Natalee Holloway. Joran went on to murder another female, and is now supposed to be in a Peruvian prison. Rather than calling Peter de Witte back to Holland so that he would stop embarrassing them. The Dutch then not only sent Peter to St Maarten to become its new Chief of Police (to clean up crime) but they sent along his two partners in crime Hans Mos and Taco Stein. Peter de Witte arrived in St Maarten where he decided to set a world record in phuckery. He was banging and impregnating hookers left and right, he was living in the casino while his department was falling apart. Well where is former St Maarten Police Chief Peter de Witte?
Do you know that the Dutch had the nerve to ask me where their boy Peter de Witte was? I told them the truth… “Where he always is, under a hooker, in a brothel, at the casino table – or all of the above.
First let me welcome the people new to my blog. They are Hollanders and nothing surprises them anymore, but they’re not quite up to date on exactly what’s going on with Holland and the Dutch Islands, so let me try to give them the gist of the situation briefly.
Peter de Witte used to be the Chief of Police in Rotterdam, but then he must have been caught up with some shizz, and we all know that he has an out of control hooker and gambling problem so who knows why they kicked him out of Rotterdam.
Peter like a pedophile priest, rather than being fired or better yet charged, was sent to Curacao where he became the head of immigration and there he got caught up in more shit.
Peter de Witte was then sent to Aruba where it appears that he helped his pal Joran Van Der Sloot’s judge father to assist in the cover up of the murder of Natalee Holloway.
Joran went on to murder another female, and is now supposed to be in a Peruvian prison.
Rather than calling Peter de Witte back to Holland so that he would stop embarrassing them. The Dutch then not only sent Peter to St Maarten to become its new Chief of Police (to clean up crime) but they sent along his two partners in crime Hans Mos and Taco Stein.
Peter de Witte arrived in St Maarten where he decided to set a world record in phuckery.
He was banging and impregnating hookers left and right, he was living in the casino while his department was falling apart.


His best buddy was that Turkish casino owner, the billionaire who is wanted in Turkey and hiding in St Maarten.
Peter de Witte did not just come to St Maarten alone, he brought in some of his Dirty Dutch colleagues, who had the same vices as he did, the same addictions, he could trust them – and nobody would rat anybody out.
So while the local police were on a rampage, their Dutch superiors were outdoing them at every level.
Finally hoping to stop the embarrassment that we St Maarteners call “Meneer Peter de Witte”, it seems that the Dutch did order him to come back to Holland.
He also got caught up in a legal case in Holland which involved his brother, and lost.
Lol! I showed up in Holland before he did, in fact to my knowledge they are still looking for him. And like I told you, I told them where to find him.
As you can see, I am simply testing out the blogs by reminiscing about St Maarten.
I have a lot more Peter de Witte stories, but when the time is right.
I have decided to posts some real blogs as I continue to run tests on the sites, so I am moving around online posting to more than one site. To get the latest, make sure that you like thousands of others subscribe to emails. Most do it via email. You a fake account if you have to, many do that anyway.
http://www.sxmnewsnow.com
http://www.sxmgovernment.com
http://www.sxmnews1.com
http://www.bestcarnivals.com

I’ll be back 🙂

SXM SINT MAARTEN POLICE NEWS

St Maarten Latest News